Regulamin

Regulamin szkoleń on-line MORKA – Piotr Lewandowski

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line organizowanych przez firmę MORKA – Piotr Lewandowski,  na wirtualnej platformie naukazeglarstwa.pl, która jest własnością MORKA – Piotr Lewandowski, Danowiec 25, 62-831-Korzeniew, NIP: 6181838967
 2. Szkolenia oferowane przez MORKA – Piotr Lewandowski znajdują się na stronie naukazeglarstwa.pl
 3. Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez platformę naukazeglarstwa.pl, www.morka.pl lub e-mailowo: biuro@morka.pl
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zdolna do czynności cywilnoprawnych, która dokona zapłaty za wybrane szkolenie. Niedokonanie płatności uniemożliwia uczestnictwo w wybranym szkoleniu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz jego zmianami, żeby prawidłowo korzystać z platformy.
 6. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, uczestnik powinien powstrzymać się od uczestnictwa w kursie.
 7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkolenia i jej organizacji. Dane Użytkownika przetwarzane i chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  MORKA – Piotr Lewandowski zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim, firmom i instytucjom. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych. Użytkownik ma prawo zażyczyć sobie usunięcia danych osobowych z serwisu naukazeglarstwa.pl, wysyłając w tym celu e-mail na adres: biuro@morka.pl.
 8. Wymogi techniczne jakie należy spełnić, aby prawidłowo korzystać z platformy naukazeglarstwa.pl:
  dostęp do komputera lub smartfona,
  dostęp do Internetu,
  aktywne konto e-mail,
  przeglądarka internetowa,
  głośniki lub słuchawki,
 9. Szkolenia i kursy są udostępniane Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty
 10. Po uiszczeniu i zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany podczas rejestracji e-mail z danymi dostępowymi do logowania na platformie naukazeglarstwa.pl
 11. Uczestnik nie ma prawa udostępniania swojego loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z platformy osobom trzecim, Uczestnik obowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający ich poznanie przez osoby trzecie.
 12. Uiszczenie opłaty przez Uczestnika równoznaczne jest z potwierdzeniem jego udziału w kursie lub szkoleniu, opłata za kurs lub szkolenie nie podlega zwrotowi zgodnie z zasadą wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta Dz.U.2019.0.134 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku).
 13. Uczestnik po uiszczeniu opłaty nie ma prawa do odstąpienia od umowy. 
 14. Płatności za szkolenia przyjmowane są za pomocą systemu Przelewy24 lub tradycyjnego przelewu bankowego bezpośrednio na numer konta MORKA – Piotr Lewandowski, 50 1050 1201 1000 0092 8929 4739 ING
 15. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu platformy Uczestnik powinien skontaktować się natychmiast z Administratorem – biuro@morka.pl
 16. Niedopuszczalne jest umieszczanie na platformie naukazeglarstwa.pl treści politycznych, religijnych, reklamowych czy niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających zasady współżycia społecznego oraz treści naruszające prawa osób trzecich. W przypadku gdy uczestnik zaobserwuje na platformie wyżej wymienione treści, powinien niezwłocznie powiadomić Administratora – biuro@morka.pl
 17. Niedozwolone jest podejmowanie działań powodujących zmiany w działaniu i pozycjonowaniu platformy, jak również działań powodujących zakłócanie funkcjonowanie platformy.
 18. Administrator ma prawo zablokowania dostępu do platformy uczestnikom, którzy naruszają niniejszy regulamin. Jeśli zablokowanie nastąpi z winy Uczestnika, nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu za wniesione opłaty.
 19. MORKA – Piotr Lewandowski nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożliwością korzystania z platformy, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych, opóźnienia w przesyle danych spowodowanymi przez czynniki niezależne od MORKA – Piotr Lewandowski
 20. Wybraną formę szkolenia Uczestnik musi ukończyć w przeciągu 3 miesięcy, po tym czasie wybrane szkolenie lub kurs zostaną zawieszone i nie będą dostępne w zakładce "Moje kursy"
 21. Wszelkie prawa do materiałów i filmów zawartych na stronie serwisu naukazeglarstwa.pl należą do MORKA – Piotr Lewandowski i podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronie serwisu naukazeglarstwa.pl jest zabronione. W przypadku stwierdzenia nadużycia przez Użytkownika (próba nielegalnego kopiowania, podawanie loginu/hasła osobom trzecim) jego konto zostanie natychmiast zablokowane.
 22. MORKA – Piotr Lewandowski zastrzega sobie prawo modyfikacji każdego szkolenia w trakcie jego trwania.
 23. MORKA – Piotr Lewandowski zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie serwisu naukazeglarstwa.pl
 24. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.
 25. Reklamacje należy wysłać drogą mailową na adres: biuro@morka.pl, podając dane transakcji, imię i nazwisko oraz login. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.